fbpx


NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Czy zauważyłeś?

DROGI RODZICU


Centrum Terapii Dziecka i Rodziny - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jeżeli zauważyłeś w rozwoju Twojego dziecka odstępstwa, deficyty, nieprawidłowości, coś co Cię bardzo niepokoi i masz wątpliwości oraz pytania – przyjdź/zadzwoń do naszej poradni. Nasi Specjaliści pomogą w rozwiązaniu Twojego problemu, udziela wsparcia, pokierują i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne, wielospecjalistyczne, wielokierunkowe i intensywne działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. Przeznaczone są dla dzieci od pierwszych dni życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawowym założeniem wczesnego wspomagania jest oddziaływanie w taki sposób, aby dziecko zostało przygotowane do podjęcia nauki w szkole oraz prawidłowego funkcjonowania w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Ilość godzin przyznawanych do terapii WWR jest indywidualna i waha się od 4 do 8 w miesiącu. Program ten dotyczy wyłącznie dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są przez kadrę Centrum Terapii Dziecka i Rodziny, mającą wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.


Dla kogo?

Jakie dzieci mogą korzystać z programu WWR?


Dzieci  u  których stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju,  to wówczas takie dzieci kwalifikuje się   do korzystania z zajęć  w ramach WWR.

Wczesnym wspomaganiem mogą być objęte dzieci:niesłyszące,


słabosłyszące,


niewidome,


słabowidzące,


z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,


z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,


z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,


znacznym zaburzeniem koordynacji ruchowej,


z wolniejszym nieharmonijnym rozwojem,


z opóźnionym rozwojem mowy,


z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim,


z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,


z niepełnosprawnościami sprzężonymi,


z chorobom przewlekłą, która skutkować może wystąpieniem u dziecka niepełnosprawności,


z nieprawidłowościami rozwoju ruchowego lub z ogólnym spowolnieniem rozwoju psychoruchowego.


Centrum Terapii Dziecka i Rodziny - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach programu realizujemy:


terapię psychologiczną,


terapię logopedyczną,


terapię integracji sensorycznej,


terapię ręki,


rehabilitacje,rehabilitację metodą Bobath,


trening umiejętności społecznych,


trening słuchowy Johansena IAS,


terapię pedagogiczną,


EEG Biofeedback.Jak otrzymać opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka?


KROK 1

Udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania, pobrać komplet dokumentów i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne.


KROK 2

Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.


KROK 3

Poprosić lekarza specjalistę o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji.


KROK 4

Poprosić nauczyciela w przedszkolu lub zerówce szkolnej o pisemną opinię o dziecku.


KROK 5

Powyższe dokumenty (wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie, wynik badania psychologicznego, opinię nauczyciela) złożyć na Zespół Orzekający rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.


KROK 6

Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania należy dostarczyć do naszej placówki.


KROK 7

Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem, zespół wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu.Jak mogę zgłosić się w celu realizacji opinii?


KROK 1

Skontaktować się z naszą poradnią w celu omówienia terminu spotkania


KROK 2

Przyjść na spotkanie w raz z opinią. Podczas spotkania zostanie przedstawiony plan terapeutyczny.KROK 3

Po akceptacji przez rodzica planu terapeutycznego zostanie sporządzona umowa w której rodzic wyrazi zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w zajęciach prowadzonych w ramach naszej poradni.


KROK 4

Opinia może być realizowana tylko przez jeden podmiot.


Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

    Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl