fbpx


OPINIE I DIAGNOZY


Jakie opinie można uzyskać w Centrum Terapii Dziecka i Rodziny?

W ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mogą uzyskać Państwo opinie do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w zakresie:


Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (gotowość szkolna)


Zwolnienia z nauki drugiego języka


Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną


Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu


Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych


Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym


Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego


O specyficznych trudnościach w uczeniu się


Dostosowania wymagań edukacyjnych


OPINIE WYDAWANE PRZEZ CENTRUM TERAPII DZIECKA I RODZINY HONOROWANE SĄ PRZEZ SZKOŁY I INNE INSTYTUCJE.Diagnozy wystawiane przez Centrum Terapii Dziecka i Rodziny


Diagnoza Logopedyczna


Diagnoza Neurologopedyczna (dzieci, młodzież, dorośli)


Diagnoza Rehabilitacyjna


Diagnoza Integracji Sensorycznej


Diagnoza Psychologiczno – Pedagogiczna Dziecka


Diagnoza Gotowości Szkolnej


Diagnoza inteligencji (dzieci od 2 r.ż, młodzież, dorośli) Skala Inteligencji Stanford-BinetDiagnoza Dysleksji


Diagnoza Dyskalkulii


Kompleksowa diagnoza (Dysleksja i Dyskalkulia)


Diagnoza Dysortografii


Diagnoza Dysgrafii


Kompleksowa diagnoza (Dysortografia i Dysgrafia)


Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

    Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl