fbpx


TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna


Centrum Terapii Dziecka i Rodziny - Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub wyrównawcze. Obejmują one szereg specjalistycznych i długofalowych oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w radzeniu sobie z nauką.

Zajęcia odbywają się z terapeutą przynajmniej raz w tygodniu i mają często formę zabawy, są przede wszystkim atrakcyjne dla dziecka, aby zwiększyć jego motywację do nauki i podnieść samoocenę.


Terapia pedagogiczna jest skierowana do:


dzieci o nieharmonijnym/wolniejszym rozwoju


dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji (dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania)


dzieci wczesnoszkolnych z grup ryzyka dysleksji


dzieci starszych (nastolatków) z trudnościami szkolnymidzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi


dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi


dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej


dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / autyzm, Zespół AspergeraTerapeuta pedagogiczny wykorzystuje w pracy z dzieckiem ćwiczenia usprawniające:


percepcję słuchową


spostrzeganie wzrokowe


sprawność ruchową (w obrębie motoryki małej i dużej)


orientację przestrzennąkoordynację wzrokowo-ruchową


pamięć słuchową i wzrokową


koncentrację pola uwagi


słuch fonematycznyCelem terapii pedagogicznej jest:


wyrabianie właściwej motywacji do nauki i działania


korygowanie zaburzonych funkcji


stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju


niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych/wczesnoszkolnych


wyrównywanie braków w wiedzy


opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym


kształtowanie prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzyeliminowanie niepowodzeń edukacyjnych, emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji


zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych


wygaszanie negatywnych objawów zachowania


wzmacnianie wiary we własne możliwości


odkrywanie i rozwijanie zainteresowań


stymulowanie rozwoju dziecka: intelektualnego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego


Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

    Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl